Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Pin It

Zgodnie z art. 2091 § 1 pkt 1 lit. a Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy. W § 3 tego artykułu zapisano, że:

    liczba tych pracowników (wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy) oraz
    wyszkolenie tych wyznaczonych osób
    powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń.

Wyznaczenie takich osób powinno być skonsultowane z pracownikami zgodnie z art. 23711a § 1 pkt 3 Kodeksu pracy.

Forma wyznaczenia

W przepisach nie określono, jaką formę prawną powinno mieć wyznaczenie odpowiednich osób. Jeżeli pracownik przyjmie dobrowolnie dodatkowe obowiązki (np. po rozmowie, konsultacjach zgodzi się za dodatkowym wynagrodzeniem lub inną formą gratyfikacji), to wystarczy tylko pismo pracodawcy skierowane do pracownika, informujące go o wyznaczeniu do pełnienia powyższej funkcji. Kopię pisma z podpisem pracownika należy wpiąć do akt osobowych pracownika.

Jeżeli zaś pracownik miał wyznaczony zakres obowiązków na piśmie, to trzeba w tej sytuacji sporządzić dla niego nowy zakres obowiązków, uwzględniający pełnienie powyższej funkcji.

Gdyby jednakże pracodawcy nie udało się po konsultacjach i rozmowach nakłonić pracownika do przyjęcia dobrowolnie powyższej funkcji, to pozostaje tylko forma wypowiedzenia warunków pracy i płacy pracownikowi na zasadach określonych w art. 42 Kodeksu pracy.
Kwalifikacje pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy

Pracownicy wyznaczeni do udzielania pierwszej pomocy powinni posiadać praktyczne umiejętności udzielenia pomocy osobie poszkodowanej w wypadku na terenie zakładu pracy lub w innych nagłych przypadkach (np. zemdlenia, ustania pracy serca), w zakresie niezbędnym do ratowania życia tej osoby i zminimalizowania strat na zdrowiu – w okresie od zdarzenia do momentu przekazania tej osoby w ręce lekarza lub ratownika medycznego.

Zakres i poziom umiejętności oraz sposób ich nabywania należy skonsultować z lekarzem-profilaktykiem sprawującym opiekę zdrowotną nad pracownikami Państwa zakładu pracy. Służba medycyny pracy jest bowiem właściwa do realizowania zadań z zakresu inicjowania działań pracodawców na rzecz ochrony zdrowia pracowników i udzielania pomocy w ich realizacji, w szczególności w zakresie organizowania pierwszej pomocy przedmedycznej (art. 6 ust. 1 pkt 6 lit. e ustawy z 27.6.1997 r. o służbie medycyny pracy – tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317, ze zm.).